Vergisel Düzenlemeler
Vergisel Düzenlemeler
09.03.2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan Kanun teklifi ile sigortacılık ve belediye mevzuatına, sermaye piyasalarına ve Onuncu Kalkınma Planında yer alan sosyal yardımlarla ilgili eylem planlarına yönelik çeşitli düzenlemelere yer verilmiş olup, aynı zamanda uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile ilgili vergisel hükümlere yer verilmiştir. Bu yazımızda; 09.02.2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan Kanun teklifinde yer alan vergisel düzenlemeler aktarılmaya çalışılacaktır.
Copyright 2016 - KüreselNet - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2016 - KüreselNet - Tüm Hakları Saklıdır